Paratoner Denetimi ve Ölçümü

TEKLİF ALIN

paratoner-olcumu-ve-denetimiParlayıcı, Patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği yahut depolandığı binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılacaktır. Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan koruyucu tertibat yılda en az bir defa ehliyetli bir elemana denetim ettirilecektir. Düzenlenen vesika ilgililerin her isteminde gösterilmek üzere işyerinde saklanacaktır.

(işçi Sağlığı ve meslek Güvenliği Tüzüğü Madde:343, Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve yararsız Maddelerle çalışılan işyerlerinde ve işlerde Alınacak Tedbirler konusunda Tüzük MAdde:57)

Radyoaktif Paratonerler, Aktif Paratonerler, Faraday Kafesi bunun gibi yıldırımdan korunma tesisatları ile elektrik ve topraklama tesisatlarınız aşağıdaki tüzük ve şartnameler gereği yılda en az bir kez kontrol edilmelidir.Enerji natürel Kaynaklar Bakanlığı yönünden hazırlanıp 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, yürürlüğe giren \”Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği\” ilave-P\`de türlü topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene,ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotları aşağıda verilmiştir:

1. Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji atama ve dağıtım hatları hariç) için : 2 sene
2. Enerji nakil ve dağıtım hatları için : 5 sene

endüstri tesisleri ve ticaret merkezleri için :
üç. Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi : 1 sene
üç. Topraklama tesisleri ile alakalı diğer muayene,ölçme ve kontroller : 2 yıl

Sabit olmayan tesisler için :
4. Sabit işletme elemanları için : 1 yıl
5. Yer değiştirebilen işletme elemanları için : 6 ay

Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve yararsız Maddelerle çalışılan işyerleri ve işlerde Alınacak Tedbirler konusunda Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene,ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.Türk Standartları Enstitüsü tarafından 04.12.1990 tarihinde yayınlanarak 4.1.1976 gün ve 7/11204 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlükte bulunan TS622; “Yapıların Yıldırımdan Korunması Kuralları” madde 2.11.2`ye göre “Muayeneler tercihen 12 ayı geçmeyen sabit aralıklar ile tekrarlanmalıdır. Muayenelerin yapıldığı mevsimin değişmesi için 12 aydan biraz kısa bir aralığın seçilmesi faydalı olabilmekte.

“T.C. imar ve iskan Bakanlığı sebebi ile yayınlanan “umumi Teknik şartnameler, Bölüm 7, bina işleri Elektrik umumi Teknik şartnamesi” madde 47.15.1`e göre “yıldırımdan korunma tesisatlarının her çeşidinin bakımı periyodik olarak yılda bir kez yapılacaktır.” bununla beraber çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi Sağlığı ve meslek Güvenliği Tüzüğü`e göre de paratoner ve topraklama bakımlarının yapılması zorunludur.

Kurbanoğlu Mühendislik ile iletişim geçmek ve teklif almak için